Sign In   Register
  • Us and the Revolution

Specifications

us_and_the_revolution

Us and the Revolution

Description

በጡረታ እስከተገለልኩበት ጊዜ ድረስ አብዮቱን በግምባር ቀደምትነት ከመሩት የደርግ አባላት ውስጥ አንዱ ነኝ። ደርግ ከመመሥረቱ በፊት በአገራችን የተካሄዱ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ምን ይመስሉ እንደነበር፣ ደርግ በኢትዮጵያ ፖለቲካ መድረክ እንዴት ሊከሰት እንደቻለ፣ ፖለቲካዊ ሥልጣንም እንዴትና ለምን ሊይዝ እንደበቃ፣ሥልጣን ከጨበጠ በኋላ ደግሞ መሠረታዊ የሥርዓት ለውጥ በማምጣት አገራችን ከኋላ ቀርነትና ከድህነት ተላቅቃ የሠለጠነችና የበለጸገች እንድትሆን ያደረገውን ጥረትና የከፈለውን መስዋዕት በቅርብና በዝርዝር አውቃለሁ። ደርግ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ፖሊሲዎችን ሲነድፍ፣ የተለያዩ ሕጎችን ሲደነግግ፣ ልዩ ልዩ ውሣኔዎችን ሲያስተላልፍ፣ መመሪያዎችንና ትዕዛዞችን ሲያወጣ፣ በብዙዎቹ ስብሰባዎች በመገኘት የድጋፍ ድምጽ ሰጥቻለሁ፤ አፈጻጸማቸውንም ተከታትያለሁ። በነበረኝ ሥልጣን ምክንያት ከሁሉም የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና የአስተዳደር መዋቅሮች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ስለነበረኝ በየትኛውም አካባቢና መሥሪያ ቤት የተከናወኑ ሥራዎችንና የተፈፀሙ ስህተቶችን ከሞላ ጎደል አውቃለሁ። በዚህ የተነሣ የደርግን ታሪክ የመፃፍ ሃላፊነት እንዳለብኝ ይሰማኛል። እስረኛ በነበርኩበት ጊዜ በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅቼ ለሕዝብ ለማቅረብ ባልችልም ከእስር ከተፈታሁ በኋላ ግን የደርግን ታሪክ ለመጻፍ ተነሳሳሁ። በተበታተነ ሁኔታ የመዘገብኳቸውን ታሪካዊ ክንውኖች በማሰባሰብና በኢትዮጵያ የአብዮት ሂደት ከፍተኛ አስተዋፅኦ የነበራቸውን ወዳጆቼንና የሥራ ባልደረቦቼንም በማነጋገር የደርግንና የአብዮቱን ታሪክ ለመመዝገብ ጥረት አደረኩ። ባልጠበቅኩት ሁኔታ ከእሥር ቤት ከወጣሁ በኋላ አሁን ያለውና በተከታታይ የሚመጡት ትውልዶች የታሪካቸው አካል ስለሆነው የደርግ ታሪክ በከፊልም ቢሆን እንዲያውቁ የተወሰኑ ጉዳዮችን ብቻ የሚተርክ ይህን መጽሐፍ አዘጋጅቻለሁ። መጽሐፉ በጥድፊያ ሳይሆን በጥንቃቄና በጥልቀት መነበብ አለበት የሚል እምነት አለኝና መልካም ንባብ እንዲሆንልዎ እመኛለሁ። ፍቅረሥላሴ ወግደረስ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር

$29.96 each

Sign up for our Newsletter

Join Us Free!